Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Thông tin đấu thầu
Thông báo mời thầu
Dự án Phân phối hiệu quả (DEP)- vay vốn WB Tiểu dự án: Trạm biến áp 110kV Hanaka và nhánh rẽ, tỉnh Bắc Ninh

2016-11-25 10:18
-121
Thông báo mời thầu
Dự án Phân phối hiệu quả (DEP)- vay vốn WB Tiểu dự án: Trạm biến áp 110kV Hanaka và nhánh rẽ, tỉnh Bắc Ninh

2016-11-25 10:17
-121
Ban Quản lý dự án lưới điện thong báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu NPC/DEP.AMR-G02: Thiết kế, cung cấp và vận chuyển công tơ điện tử; cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa (HES) Tiểu dự án “Trang bị hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa” - Thuộc dự án Phân phối hiệu quả (DEP)

2016-11-18 17:20
-128
Ban quản lý dự án lưới điện thông báo mời thầu
Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu các gói thầu:NPC/110TB TT-G05: Xây lắp đường dây 110kV Thái Bình - Thái Thụy và xây lắp mở rộng, cải tạo TBA 110kV Thái Thụy

2016-10-25 21:03
-152
Ban quản lý dự án lưới điện thông báo mời thầu
Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu các gói thầu: 1. Gói thầu NPC/110TB TT-G04: Cung cấp, vận chuyển cột thép cho đường dây 110kV Thái Bình - Thái Thụy; 2. Gói thầu NPC/110TB TT-G01: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặtVTTB trạm cho TBA110kV Thái Thụy; Thuộc Dự án: Đường dây 110kV nhà máy điện Thái Bình – Thái Thụy

2016-10-21 13:08
-156
Thông báo mời thầu
Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu NPC/XT 110BN-01: Xây lắp xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bắc Ninh 3 thuộc dự án Xuất tuyến 110kV sau TBA220 Bắc Ninh 3 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

2016-10-07 08:04
-170
Thư mời thầu
Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Ban Quản lý dự án Lưới điện tổ chức đấu thầu Gói thầu NPC/XT110BN-02: Mua sắm và vận chuyển cột thép thuộc Dự án: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bắc Ninh 3

2016-10-04 12:35
-173
Bổ sung Rơ le bảo vệ so lệch thanh cái F87B thuộc dự án Đường dây và TBA 110kV Tằng Loỏng 3
Ban quản lý dự án lưới điện thuộc Tổng Công ty điện lực Miền Bắc chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu Gói thầu NPC-TL.110kV-G09-BS: Bổ sung Rơ le bảo vệ so lệch thanh cái F87B thuộc dự án Đường dây và TBA 110kV Tằng Loỏng 3

2016-07-18 07:20
-251
Ban QLDA Lưới điện thông báo gia hạn
Tên gói thầu: NPC-DEP.AMR-G02: Thiết kế, cung cấp và vận chuyển công tơ điện tử; cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa HES

2016-06-24 08:00
-275
Thư mời nộp Hồ sơ đề xuất
Ban quản lý dự án lưới điện thuộc Tổng Công ty điện lực Miền Bắc chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu Gói thầu NPC-TL.110kV-G09-BS: Bổ sung Rơ le bảo vệ so lệch thanh cái F87B thuộc dự án Đường dây và TBA 110kV Tằng Loỏng 3.

2016-06-01 09:07
-298
12345678910...

 
Top  |  Home