TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Ngày 25 tháng 6 năm 2017

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 P.max  6685232.99719083  kW
 P.min  5496919.95145794  kW
 Sản lượng ngày  131531213.64  kWh