Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển cần thiết phải đẩy mạnh công tác tái cơ cấu doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước tại EVNNPC.
 
2015-05-15 07:53:23


Tái cơ cấu DNNN là chủ trương lớn của Nhà nước, tác động tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Một trong các vấn đề mấu chốt để đề án tái cơ cấu thực hiện hiệu quả, đó là vấn đề thoái vốn đầu tư ngoài ngành, đặc biệt là vấn đề thoái vốn trong các tập đoàn kinh tế lớn như Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), trong đó không thể không nói đến việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp và thoái vốn đầu tư tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Thực hiện chỉ đạo của EVN tại quyết định số 285/QĐ-EVN ngày 24/4/2013 về việc phê duyệt phương án tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2012-2015 và văn bản số 4546/EVN-QLV ngày 27/11/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông qua phương án thoái vốn của EVN NPC, EVN NPC đã triển khai công tác tái cơ cấu doanh nghiệp và thoái vốn trong Tổng công ty phù hợp với tiến độ đặt ra trong lộ trình từ năm 2012-2015, đã đạt được những thành công nhất định. Điều này cho thấy sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo EVNNPC, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các Ban chuyên môn và đặc biệt là sự quyết liệt trong chỉ đạo của người đứng đầu Ban tài chính kế toán những lỗ nực này đã được ghi nhận bằng những kết quả rất đáng khích lệ trong giai đoạn năm 2012 - 31/03/2015: 

EVNNPC đã thực hiện phân loại, sắp xếp các đơn vị thành viên: đã rà soát, lựa chọn các ngành, nghề kinh doanh phù hợp trên cơ sở các ngành, nghề kinh doanh chính và các ngành nghề liên quan theo hệ thống mã ngành nghề quy định của nhà nước. EVNNPC đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 7.000,0 tỷ đồng lên 14.722,0 tỷ đồng theo quyết định số 633/QĐ-EVN ngày 11/9/2013 của EVN.

Tổng công ty đã tích cực, chủ động triển khai việc phân loại, sắp xếp các đơn vị  thành viên theo hướng giữ nguyên mô hình tổ chức các Công ty Điện lực trực thuộc và các Công ty TNHH MTV do EVNNPC nắm giữ 100% vốn điều lệ.


-    Sáp nhập Ban quản lý dự án cải tạo lưới điện 3 thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định (ADB) vào Ban QLDA phát triển điện lực và chấm dứt hoạt động của Ban quản lý dự án ADB theo đúng chỉ đạo của EVN tại văn bản số 3851/EVN-TC&NS ngày 08/10/2013.
-    Chuyển giao Trung tâm điều dưỡng Điện lực miền Bắc về trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa.
-    Phê duyệt Phương án tái cơ cấu các Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Hải Dương và Ninh Bình.
Tính đến thời điểm 31/03/2015, mô hình cơ cấu tổ chức của EVN NPC gồm:
-    28 Đơn vị hạch toán trực thuộc: gồm  24 Công ty Điện lực trực thuộc, 01 Công ty lưới điện cao thế miền Bắc, 03 Đơn vị hạch toán phụ thuộc)
-     07 Công ty TNHH MTV dó EVN NPC nắm giữ 100% vốn điều lệ.
-     06 Công ty cổ phần, TNHH do EVN NPC nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và cuối cùng là 12 Công ty cổ phần và TNHH do EVN NPC nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống.
Đã tiến hành cơ cấu lại phần vốn góp của EVN NPC tại các công ty cổ phần, TNHH, tái cơ cấu doanh nghiệp sắp xếp lại hoạt động cho phù hợp:
-Đối với các Công ty TNHH MTV do EVN NPC nắm giữ 100% vốn điều lệ, đã ban hành quyết định tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐTV ngày 12/02/2014 và văn bản chỉ đạo số 507/EVN-TCKT ngày 18/02/2014 của EVN.
-EVNNPC đã thành lập Hội đồng tái cơ cấu, mua bán đấu giá tài sản, cổ phần vốn góp của EVN+NPC tại các Công ty con, Công ty liên kết, liên doanh. Hội đồng có trách nhiệm tham mưu cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty trong việc triển khai phương án tái cơ cấu, thoái vốn, cơ cấu lại vốn góp, cổ phần của EVN NPC tại các doanh nghiệp để công tác này thực hiện đạt hiệu quả.
-Trong các năm từ 2012-2014 đã thực hiện việc sắp xếp rà soát lại các doanh nghiệp khác có vốn góp của EVNNPC điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tỷ lệ nắm giữ phần vốn của EVNNPC, xem xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), lập kế hoạch để tái cơ cấu hoạt động đối với các công ty hoạt động không hiệu quả, nhằm ổn định sản xuất kinh doanh và để bảo toàn vốn đầu tư. Đã thực hiện tái cơ cấu sắp xếp lại tổ chức hoạt động cho hai doanh nghiệp và cổ phần hóa một doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả đầu tư tại một doanh nghiệp .
-Đối với các công ty cổ phần do EVNNPC giữ cổ phần chi phối hoạt động kém hiệu quả thực hiện để bán bớt phần vốn và tái cơ cấu lại mô hình hoạt động sắp xếp lại tổ chức , cơ cấu lại nguồn lực (vốn và con người), đã thực hiện tách xong Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 3 (NEDI3) thành hai công ty là công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 3 và Công ty cổ phần thủy điện Nậm Đông 4. EVNNPC nắm giữ vốn góp chi phối tại NEDI3, chỉ tham gia góp vốn liên kết tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm đông 4, do tỷ lệ nắm giữ phần vốn tại các dự án này là khác nhau; Triển khai thực hiện cơ cấu lại mô hình tổ chức và hoạt động, cơ cấu lại nguồn lực nhằm ổn định sản xuất kinh doanh bảo toàn vốn tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 1 (NEDI1). Nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tại Công ty CP Thủy điện Nậm Mở do công ty mở rộng sản xuất đầu tư dự án Nậm Mở 2 công suất 14MW. Theo dự kiến EVNNPC sẽ tiếp tục góp thêm vốn điều lệ bổ sung trong năm 2015 sau khi được EVN chấp thuận. Theo lộ trình sẽ chuyển đổi Công ty TNHH Liên doanh sản xuất thiết bị điện miền Bắc (NEEM) từ liên doanh sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần bằng phương án bán bớt phần vốn góp vốn của EVNNPC tại NEEM thay vì phương án góp thêm vốn với đối tác trước đây để chuyển đổi hình thức hoạt động của NEEM trong năm 2015.

Do đẩy mạnh việc sắp xếp tái cơ cấu chuyển đổi các doanh nghiệp, do nâng cao công tác quản lý và giám sát chặt chẽ vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác cho nên kết quả hoạt động của các công ty do EVNNPC tham gia góp vốn năm 2014 đã có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt là khối các công ty do EVNNPC nắm cổ phần chi phối, số công ty có lãi thì lợi nhuận đã tăng trưởng đều, số công ty đang trong giai đoạn lỗ kỹ thuật đã giảm lỗ, so với kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông quyết nghị thì kế hoạch lợi nhuận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức, tăng 44% so với kế hoạch( đạt 144% ). Các công ty do EVNNPC nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hầu hết hoàn thành kế hoạch, cá biệt có một vài doanh nghiệp chưa hoàn thành do nguyên nhân khách quan đưa lại nhưng được EVNNPC dự đoán trước, sắp xếp để đưa doanh nghiệp này vào diện kế hoạch thoái vốn đến năm 2017.

Hiệu quả đầu tư từ việc tham gia góp vốn tại các công ty có chia cổ tức mà EVN NPC đã nhận được trong năm 2014 đạt tỷ lệ xấp xỉ 5%/ trên số vốn góp và cũng theo dự kiến sau khi tổ chức đại hội đồng cổ đông/ hội đồng quản trị thường niên năm 2015 các công ty có lãi sẽ chia lợi tức và cổ tức cho các cổ đông góp vốn. Theo đó EVN NPC dự kiến sẽ nhận được giá trị bằng tiền và cổ phần tăng vốn góp trong năm 2015 bằng và có phần cao hơn so với năm 2014, điều này cho thấy hiệu quả đầu tư tài chính của EVNNPC đã đi đúng hướng và ngày càng được phát triển.

EVN NPC đã thoái vốn thành công tại 5/11 doanh nghiệp khác và các trung tâm truyền hình cáp tại các đơn vị thành viên và trực thuộc (thu về 157,6 tỷ/323,9 tỷ vốn góp).

Trong năm 2012: thoái xong toàn bộ vốn tại Công ty TNHH LD Chế tạo cột thép Đông Anh- Hyundai thu đủ vốn đã góp và có lợi nhuận mang về.

Năm 2013, đã thoái vốn thành công toàn bộ số vốn góp tại 4 Trung tâm TH cáp (Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc) thu đủ số vốn góp và có lãi. Đã thoái một phần vốn góp tại Công ty CP thủy điện Nho Quế 1 và tiếp tục thoái vốn trong thời điểm thuận lợi. Thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP thủy điện Thu Bồn theo kế hoạch của EVN thu về toàn bộ vốn góp và lợi nhuận từ việc đầu tư.

Cho đến năm 2014 EVNNPC thoái toàn bộ số vốn góp tại Công ty CP Vật liệu kỹ thuật điện sau 3 lần tổ chức đấu giá. Thoái vốn hết số vốn góp tại Công ty CP Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An (tiền thân là Công ty Cổ phần thủy điện Bản Vẽ) theo lộ trình của EVN.

Tính đến ngày 31/03/2015, EVNNPC tiếp tục thoái toàn bộ số vốn góp tại Công ty CP Vận tải và dịch vụ Điện lực (Potraco), thu hồi hết số vốn đã góp và có lãi.

Trong quá trình xúc tiến các thủ tục thoái vốn, EVNNPC đã chủ động đàm phán với các đơn vị hiện đang kinh doanh cùng ngành nghề, lĩnh vực với các đơn vị thuộc diện thoái vốn cũng như tìm kiếm các nhà đầu tư khác để mời tham gia đấu giá phần vốn tại các công ty khi tiến hành chào bán phần vốn đầu tư.

Có được những kết quả như  đã nêu trên là sự nỗ lực rất lớn của EVNNPC trong việc thực hiện quyết định số 285/QĐ-EVN, trong bối cảnh kinh tế thế giới khủng hoảng, kinh tế trong nước còn khó khăn, thị trường chứng khoán vẫn chưa phục hồi, sức mua giảm mạnh thì việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch thoái vốn theo lộ trình đã được đặt ra nhằm đảm bảo bảo toàn phần vốn nhà nước là rất khó khăn. Thoái vốn, giúp cho EVNNPC thu về một phần vốn đã đầu tư nhằm giảm bớt sức ép về vốn, để tập trung mọi nguồn lực cần thiết cho sản xuất kinh doanh điện. Vì thế cần phải tiếp tục thực hiện xây dựng kế hoạch tái cơ cấu sắp xếp doanh nghiệp và thoái vốn tại các doanh nghiệp khác trong giai đoạn tiếp theo từ năm 2015 đến năm 2017.

Từ nay đến hết năm 2015, trên cở sở Nghị quyết số 15/NQ-CP và Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg, năm 2015, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại công văn số 514/VPCP-ĐMDN ngày 21/01/2015, EVN đã có văn bản chỉ đạo số 419/EVN-QLV ngày 02/02/2015 yêu cầu các Tổng công ty khẩn trương rà soát lập danh mục các doanh nghiệp đã cổ phần hóa có tỷ lệ bán chưa đạt yêu cầu lập kế hoạch bán tiếp phần vốn nhà nước. EVNNPC đã nhanh chóng chỉ đạo các thành viên trong hội đồng tái cơ cấu mà đầu mối thường trực hội đồng là Ban Tài chính kế toán chủ động thực hiện tổ chức triển khai lập kế hoạch tái cơ cấu sắp xếp doanh nghiệp và kế hoạch bán tiếp phần vốn tại các doanh nghiệp khác báo cáo EVN vào cuối tháng 2 năm 2015. Xây dựng mục tiêu phấn đấu thoái vốn tiếp tại 6 đơn vị còn lại để hoàn thành lộ trình thoái vốn mà EVN đã ban hành.

Cụ thể, sẽ thoái vốn tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mức, Công ty cổ phần Omnisystem.VN, Công ty CP Cơ điện Vật tư, Công ty Cổ phần sứ thủy tinh cách điện, Công ty Cổ phần thủy điện Nho Quế 1 sẽ thoái tiếp phần còn lại, Công ty CP thủy điện Srêpok thoái theo lộ trình của EVN.

Vừa qua trong quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, qua các đợt đã thực hiện bán đấu giá phần vốn của mình EVNNPC đã gặp không ít những khó khăn nhưng chủ yếu do một số khó khăn sau:
- Một là, việc tìm kiếm các đối tác để thực hiện chuyển đổi hình thức, sắp xếp và chuyển nhượng vốn trong điều kiện EVNNPC vẫn cần nhiều vốn để đầu tư cho các dự án quan trọng. Thêm vào đó là do thị trường chứng khoán trong nước vẫn trầm lắng.Vì thế, việc thực hiện thoái vốn vẫn gặp khó khăn và bị kéo dài.

- Hai là, một số doanh nghiệp do tính đặc thù cao rất ít nhà đầu tư quan tâm, các nhà đầu tư hầu như không muốn bỏ vốn đầu tư vào các doanh nghiệp này làm ảnh hưởng đến tiến độ tái cơ cấu chuyển đổi doanh nghiệp và thoái vốn theo lộ trình.
- Ba là, cơ chế chính sách về thoái vốn, đặc biệt là các khoản đầu tư có khả năng không thu hồi đủ giá trị vốn ghi trên sổ sách, chưa được ban hành kịp thời cũng làm cho công tác thoái vốn của EVNNPC còn khó khăn,vì vậy nhiều công ty chưa thể thực hiện thoái vốn thành công theo phê duyệt. Theo Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nhằm xác định đầy đủ giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì việc xác định giá khởi điểm khi thoái vốn phải được thẩm định thông qua tổ chức có chức năng thẩm định giá. Trong khi công việc này thường kéo dài, chứng thư thẩm định giá lại có giá trị chỉ từ 6 tháng đến 1 năm. Vì vậy, khi đấu giá không thành công phải đấu giá lại thì nhiều trường hợp chứng thư đã quá hạn sử dụng, phải thẩm định giá lại. Ngoài ra, với các trường hợp tỷ lệ góp vốn trong các doanh nghiệp thấp, doanh nghiệp thoái vốn không hợp tác, việc thẩm định giá không thực hiện được. Một số trường hợp giá trị thoái vốn nhỏ, chi phí thẩm định giá lại lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả việc thoái vốn.

Cũng với nội dung này tại Hội nghị Tổng kết công tác Tài chính Kế toán năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 diễn ra vào ngày 10/04/2015 vừa qua, EVNNPC đã đánh giá và đề ra mục tiêu quan trọng trong kế hoạch năm 2015 sẽ phải thực hiện xong việc tái cơ cấu một số doanh nghiệp và thoái vốn nốt tại các doanh nghiệp còn lại theo kế hoạch đã báo cáo EVN.

Trước các khó khăn chung như hiện nay và cũng trong chừng mực bài viết này chúng tôi mong muốn được bạn đọc chia sẻ và ghi nhận những nỗ lực mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã làm được trong thời gian qua.

Với một sự thống nhất cao xuyên suốt từ các cấp lãnh đạo đến các cán bộ thực hiện công tác này EVNNPC sẽ đẩy mạnh và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành được kế hoạch tái cơ cấu và thoái vốn tại các doanh nghiệp theo lộ trình đã được Chính phủ và EVN phê duyệt nhằm bảo toàn và phát triển vốn đã đầu tư.  
                                                                                                                                                     Hồng Lê. B5.NPC

 
Tin cùng thư mục :
Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
EVNNPC : Thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP thiết bị Điện miền Bắc
Dùng hàm Vlookup nhập dữ liệu vào phần mềm Smart Simulator để tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật các đường dây trung thế trên lưới điện tỉnh Hà Nam”.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Thông Báo: Giao dịch cổ phiếu CVC
Qui chế giao dịch cổ phiếu CVC của Tổng công ty điện lực miền Bắc tại CTCP Cơ điện vật tư tại sàn Upcom-HNX
Báo cáo tài chính hợp nhất NPC 2015
Báo cáo tài chính riêng NPC 2015

 
Top  |  Home