Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Quyết định về việc ban hành tài liệu: Văn hóa làm việc và ứng xử của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
 
2011-06-15 00:00:00

 

 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

_________

 Số:   1136 /QĐ- EVNNPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 Hà Nội, ngày   15    tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tài liệu: Văn hóa làm việc và ứng xử
của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

                  _________________________________________     

           
   TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Căn cứ Quyết định số 0789/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;
       Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc được ban hành theo Quyết định số 345/QĐ-EVN ngày 02/6/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
      Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-EVNNPC ngày 01/2/2013 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thành lập các Ban chức năng trong bộ máy giúp việc của Tổng công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
      Căn cứ ý kiến phê duyệt nội dung Bộ quy tắc ứng xử tại tờ trình ngày 30/5/2011 của Ban QHCĐ về việc phê duyệt nội dung Bộ quy tắc ứng xử của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
       Theo nghị của ông Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng Tổng Công ty:

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Bộ quy tắc ứng xử của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
Điều 2. Bộ quy tắc ứng xử này có hiệu lực thi hành trong nội bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban, Giám đốc các đơn vị thành viên và toàn thể CBCNV Tổng Công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã kýNguyễn Phúc Vinh

 

 
Tin cùng thư mục :
Chỉ thị về công tác văn hóa doanh nghiệp năm 2019
Chỉ thị của chủ tịch Tổng công ty về việc Tăng cường vai trò nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo đối với chương trình hành trình văn hóa EVNNPC
Quyết định vv Ban hành tài liệu Văn hóa của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Quyết định vv phê duyệt Đề án chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Quyết định vv ban hành Tài liệu Văn hóa lãnh đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Quyết định vv sửa đổi bổ sung Bộ quy tắc ứng xử Văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tài liệu văn hóa làm việc và ứng xử của EVNNPC
Top  |  Home