Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH EVNNPC

 

- Báo cáo kế hoạch SXKD 2021:

       + File đính kèm: File 1, File 2, File 3, File 4

- Báo cáo tài chính năm 2020:

     + Báo tài chính hợp nhất NPC năm 2020: File đính kèm

      + Báo cáo tài chính tổng hợp năm: File đính kèm

Báo cáo tài chính năm 2019:

     + Báo tài chính hợp nhất NPC năm 2019: File đính kèm

     + Báo cáo tài chính tổng hợp năm: File đính kèm

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019:

     + Báo tài chính hợp nhất NPC 6 tháng đầu năm 2019: File đính kèm

     + Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm: File đính kèm

- Báo cáo tài chính 2017: File đính kèm

- Báo cáo tài chính 2016: File đính kèm

- Báo cáo tài chính năm 2015: 

     + Báo tài chính hợp nhất NPC 2015: File đính kèm

     + Báo cáo tài chính riêng 2015: File đính kèm

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH EVNNPC

 

- Báo cáo kế hoạch SXKD 2021:

       + File đính kèm: File 1, File 2, File 3, File 4

- Báo cáo tài chính năm 2020:

     + Báo tài chính hợp nhất NPC năm 2020: File đính kèm

      + Báo cáo tài chính tổng hợp năm: File đính kèm

Báo cáo tài chính năm 2019:

     + Báo tài chính hợp nhất NPC năm 2019: File đính kèm

     + Báo cáo tài chính tổng hợp năm: File đính kèm

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019:

     + Báo tài chính hợp nhất NPC 6 tháng đầu năm 2019: File đính kèm

     + Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm: File đính kèm

- Báo cáo tài chính 2017: File đính kèm

- Báo cáo tài chính 2016: File đính kèm

- Báo cáo tài chính năm 2015: 

     + Báo tài chính hợp nhất NPC 2015: File đính kèm

     + Báo cáo tài chính riêng 2015: File đính kèm

 

 

Top  |  Home
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc