Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Văn bản đấu thầu
EVNNPC: Phổ biến Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một một điều của TT04/2017/TT-BKHĐT về lựa chọn nhà thầu qua mạng
Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia, có hiệu lực từ ngày 01/9/2020. Tổng công ty gửi kèm theo công văn này Thông tư nêu trên để các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ KHĐT, đặc biệt lưu ý một số nội dung mới sau đây:

2020-09-28 08:53
-386
Công văn số 1873 về việc đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
Đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

2016-05-26 07:30
-1972
Nghị định 37/2015 của Chính phủ Qui định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Qui định chi tiết về hợp đồng xây dựng

2016-05-26 07:30
-1972
Thông tư 01/2015 Qui định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
Qui định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

2016-05-26 07:30
-1972
Qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

2016-05-26 07:30
-1972
Thông tư 03/2015 Qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

2016-05-26 07:30
-1972
Thông tư 05/2015 Qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

2016-05-26 01:17
-1972
Thông tư 07/2015 Qui định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
Qui định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

2016-05-25 18:01
-1973
Thông tư 10/2015 Qui định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
Qui định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

2016-05-25 18:00
-1973
Thông tư 11/2015 Qui định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
Thông tư Qui định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

2016-05-25 17:59
-1973
12
Top  |  Home