Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Triển khai module Quản lý công nợ quá hạn, khó đòi khách hàng điện cho toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Hiện tại, trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang quản lý các khoản nợ khó đòi đến thời điểm cuối tháng 8-2021 đang theo dõi các khoản nợ quá hạn khó đòi, trong đó các khoản nợ khó đòi từ 3 năm trở lên chiếm hơn 60%. Việc thực hiện theo dõi thông tin khách hàng khó đòi, chi tiết và tổng hợp số liệu đang thực hiện thủ công, các Công ty Điện lực nhập dữ liệu vào bảng excel và Tổng công ty tổng hợp từ các file dữ liệu gửi thành báo cáo tổng hợp, gây khó khăn trong việc tổng hợp các báo cáo để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và các báo cáo EVN. Cùng với đó việc theo dõi các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc xử lý khoản nợ cũng thực hiện thủ công bên ngoài gây khó khăn trong công tác theo dõi tình hình xử lý khoản nợ.

Có thể nói việc quản lý, giám sát công nợ khó đòi cho từng Công ty Điện lực trong EVNNPC vẫn mang tính thủ công, thiếu tính đồng bộ chưa cung cấp kịp thời số liệu báo cáo khi cần thiết.1. Nợ khó đòi

Báo cáo chi tiết công nợ

2. bao cao tong hop

Báo cáo tổng hợp công nợ

Theo đó Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc đã thiết lập và triển khai module “Quản lý công nợ quá hạn, khó đòi khách hàng điện cho toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc” tích hợp vào các phần mềm dùng chung, đáp ứng các yêu cầu sau: Quản lý thông tin chi tiết đối tượng công nợ quá hạn, khó đòi gồm Khách hàng ngoài sinh hoạt, Khách hàng sinh hoạt; Quản lý các khoản công nợ quá hạn, khó đòi theo từng khoảng thời gian: từ 3 đến dưới 6 tháng, từ 6 tháng đến dưới 1 năm, từ 1 năm đến 2 năm; từ 2 năm đến 3 năm; từ 3 năm trở lên; Tự động thu thập số liệu công nợ từ hệ thống CMIS và cho phép người dùng điều chỉnh lại số liệu công nợ trên giao diện; Cung cấp các báo cáo chi tiết và tổng hợp công nợ quá hạn, khó đòi theo khách hàng, điện lực; Quản lý các hóa đơn, biên bản, hồ sơ, giấy tờ chi tiết của các đối tượng công nợ; Đáp ứng công tác tổng hợp các báo cáo để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành nhanh chóng, chính xác và kịp thời; Có các chức năng khóa báo cáo tại đơn vị và EVNNPC.

Trước xu hướng toàn cầu hóa và đặc biệt là sự bùng nổ của Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến kinh tế Việt Nam nói chung và của ngành điện nói riêng. Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ vào phục vụ công tác sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc tập trung vào hoàn thành xây dựng phát triển công nghệ thông tin. Đồng thời, để chủ động nắm bắt cơ hội, ứng dụng nền tảng của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty./.

Phạm Thị Hợi - NPCIT