Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Kim Thành (PC Hải Dương) thực hiện hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh khác

Xác định sản xuất kinh doanh khác là một trong những chỉ tiêu đánh giá năng lực hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng của Điện lực, vì vậy, ngay từ đầu năm 2023, Điện lực Kim Thành (PC Hải Dương) đã bám sát chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao, lập kế hoạch, tổ chức triển khai có hiệu quả công tác sản xuất khác (SXK), đồng thời đôn đốc thực hiện tốt chỉ tiêu doanh thu, đẩy mạnh cung cấp tất cả các loại hình dịch vụ điện, khuyến khích các đơn vị thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh khác được giao, ngay từ những ngày đầu năm 2023, các đơn vị thuộc Điện lực Kim Thành đã chủ động phối hợp, thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Hải Dương và giám đốc đơn vị để xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp. Theo đó đơn vị chú trọng nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến đến từng cán bộ công nhân viên về vai trò của sản xuất kinh doanh khác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng nhằm thúc đẩy ý thức tự giác của cán bộ công nhân viên trong việc tham gia công tác sản xuất kinh doanh khác của Điện lực; Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, đội, tổ, đồng thời củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh khác của đơn vị.

 H1960

Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý vận hành thuê lưới điện cho khách hàng

Hiện nay, Điện lực Kim Thành đang cung cấp 07 loại hình dịch vụ phục vụ khách hàng gồm: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa dây sau công tơ, quản lý vận hành thuê lưới điện cho khách hàng, giám sát công trình điện; nghiệm thu, đóng cắt điện, xây lắp (sửa chữa lớn tài sản khách hàng) và thí nghiệm. Trong đó, loại hình “Dịch vụ xây lắp” chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất trong tổng doanh thu SXK thực hiện 10 tháng đầu năm 2023 của Điện lực. Một số loại hình dịch vụ như quản lý vận hành thuê lưới điện cho khách hàng, dịch vụ lắp đặt, sửa chữa dây sau công tơ… cũng đang được triển khai hiệu quả, qua đó mang lại doanh thu có hiệu quả cho đơn vị. Với những mục tiêu và các nhiệm vụ cụ thể được triển khai đồng bộ và hiệu quả, kết quả thực hiện 10 tháng đầu năm 2023, Điện lực Kim Thành đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh khác được giao, cụ thể doanh thu thực hiện là 3.967 triệu đồng, đạt 102,058% kế hoạch. Trong đó, dịch vụ lắp đặt, sửa chữa dây sau công tơ là trên 354 triệu đồng; dịch vụ quản lý vận hành thuê lưới điện cho khách hàng trên 1 tỷ đồng; dịch vụ giám sát công trình điện trên 26 triệu đồng; dịch vụ nghiệm thu công trình điện trên 70 triệu đồng; dịch vụ đóng cắt điện là 29 triệu đồng; dịch vụ xây lắp có tỷ lệ cao nhất là trên 2 tỷ đồng; dịch vụ thí nghiệm là 248 triệu đồng. Kết quả đạt được đã đưa Điện lực Kim Thành vào trong tốp những đơn vị của PC Hải Dương đạt lợi nhuận thực hiện SXK cao trong tháng 10/2023.

Giám đốc Điện lực Kim Thành Nguyễn Đức Tuấn cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh khác được giao, Điện lực Kim Thành đã chủ động rà soát đảm bảo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh khác được tốt nhất về nhân lực, vật lực, điều kiện hoạt động. Đồng thời, củng cố và kiện toàn kế hoạch dài hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh khác; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, tổ, đội cũng như đối với từng cán bộ công nhân viên trong công tác sản xuất kinh doanh khác; tích cực đổi mới các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Đơn vị cũng không ngừng tìm tòi, mở rộng các dịch vụ mà đơn vị có thế mạnh, đi sâu vào dịch vụ quản lý vận hành, vệ sinh công nghiệp…trên tinh thần tuyệt đối tuân thủ Luật Điện lực và đảm bảo quyền lợi, mục đích của khách hàng, quyết tâm thực hiện đúng phương châm của ngành điện “Khách hàng là trung tâm của sự phát triển bền vững”.

Thùy Giang – PC Hải Dương