Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Ninh Bình tiếp nhận, xử lý yêu cầu dịch vụ điện, cải thiện chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày 23/6/2022 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã ký Quyết định 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Theo đó, các nhóm chỉ số thành phần gồm: Công khai, minh bạch; Tiến độ, kết quả giải quyết; Số hóa hồ sơ; Cung cấp dịch vụ trực tuyến; Mức độ hài lòng.

Các tiêu chí đánh giá của từng nhóm chỉ số thành phần nêu trên được quy định chi tiết, trong đó, nhóm chỉ số công khai, minh bạch có các tiêu chí: Tỷ lệ thủ tục hành chính công bố đúng hạn; tỷ lệ thủ tục hành chính được cập nhật, công khai đúng hạn; tỷ lệ thủ tục hành chính được công khai có đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên cổng Dịch vụ công quốc gia; nhóm chỉ số tiến độ, kết quả giải quyết có các tiêu chí: Tỷ lệ hồ sơ xử lý trước hạn, đúng hạn; thời gian giải quyết thủ tục hành chính trung bình theo từng thủ tục hành chính.

z3723257629995_deddf24b8c67d7d4e105370919c259ba

Hướng dẫn khách hàng tự đăng ký tài khoản, sử dụng các dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Thời gian qua, ngành điện cả nước nói chung cũng đã và đang chủ động trong việc hướng dẫn khách hàng tích cực sử dụng các dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Để triển khai tốt công tác tiếp nhận, phối hợp xử lý yêu cầu dịch vụ điện, cải thiện chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong thời gian tới, Công ty Điện lực Ninh Bình đã có hướng dẫn, chỉ đạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện những nội dung cụ thể như: Đẩy mạnh việc truyền thông, hướng dẫn khách hàng biết để tự đăng ký tài khoản, sử dụng các dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ nhân viên, đặc biệt là các giao dịch viên, các nhân viên tiếp nhận yêu cầu khách hàng tại các tổ đội chỉ hướng dẫn khách hàng mở tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và thực hiện các dịch vụ điện trên tài khoản của khách hàng, nghiêm cấm sử dụng tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia của cá nhân để thực hiện các dịch vụ điện hộ khách hàng. Phải cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả xử lý vào hệ thống CMIS đảm bảo thời gian thực hiện trình tự thủ tục giải quyết các dịch vụ điện. Chủ động kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình sử dụng tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia của cá nhân để thực hiện các dịch vụ điện hộ khách hàng làm ảnh hưởng đến kết quả tính toán bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ điện trên môi trường điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

z3723298970318_90179b9b4b644777084ac760d62b95f0

Đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ điện

Cùng với đó, đơn vị chức năng phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh cán bộ nghiệp vụ phải cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả xử lý, thời gian thực hiện, trình tự thủ tục giải quyết các dịch vụ điện trên hệ thống CMIS để Chính phủ căn cứ đánh giá chất lượng phục vụ người dân của ngành điện qua 05 bộ chỉ tiêu. Kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia của cá nhân để thực hiện các dịch vụ điện hộ khách hàng làm ảnh hưởng đến kết quả tính toán bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ điện trên môi trường điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thường xuyên theo dõi kết quả tính toán bộ chỉ số của Công ty trên hệ thống Cổng thông tin điều hành KD&DVKH để chỉ đạo, điều hành kịp thời.

Với sự chủ động trong việc, trong 08 tháng đầu năm 2022, Công ty đã tiếp nhận 32.215 yêu cầu dịch vụ điện, theo phương thức điện tử đạt tỉ lệ 99,71%, trong đó 1.390 các yêu cầu dịch vụ cấp độ 4. Tỉ lệ tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đạt 87,16% với 02 nhóm dịch vụ "Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp" và "Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện".

Việc theo dõi kết quả đánh giá được công khai trên cổng Dịch vụ công quốc gia, theo dõi kết quả tính toán bộ chỉ số của Công ty trên hệ thống Cổng thông tin điều hành KD&DVKH để chỉ đạo, điều hành kịp thời và nâng cao chất lượng thực hiện các dịch vụ điện cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đồng thời cũng là một trong những tiêu chí để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu đơn vị trong thực hiện cung cấp dịch vụ điện theo quy định.

                                                      Lan Hương - PC Ninh Bình