Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc họp phiên tháng 5

Sáng 12/5/2022, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng thành viên bà Đỗ Nguyệt Ánh, Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc họp phiên tháng 5 để hoàn thiện Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025. Cùng tham gia có Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và Lãnh đạo một số Ban chuyên môn Tổng công ty. 

hdtv bia

Phiên họp tháng 5 được theo Chỉ thị số 991/CT-EVN ngày 02/03/2022 của EVN về việc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp năm 2022 của EVN; Chỉ thị số 1081/CT-EVNNPC ngày 11/03/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, tái cơ cấu năm 2022 và văn bản số 1440/TB-EVNNPC ngày 30/3/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về thông báo kết luận cuộc họp Tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022, trong đó có nhiệm vụ: Bổ sung, cập nhật Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, Hội đồng thành viên sẽ tập trung thực hiện rà soát một số điểm tại các nội dung chính của Đề án: Các nội dung cập nhật chính so với Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc  giai đoạn 2022 – 2025 đã báo cáo EVN tại Văn bản 1492/EVNNPC-TCNS; Tóm tắt nội dung đề xuất sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của EVNNPC giai đoạn 2021-2025 sau khi cập nhật.

Sau khi đưa ra ý kiến rà soát nhằm hoàn thiện Đề án, phiên họp sẽ dự kiến những kiến nghị trình lên Tập đoàn đảm bảo tính thống nhất cũng như thời gian thực hiện.

Việt Hạnh - Ban TT.EVNNPC