Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đảng bộ PC Lào Cai tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2021

Ngày 23/12/2021, Đảng bộ Công ty Điện lực Lào Cai (Đảng bộ PC Lào Cai) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2021. 

Theo báo cáo tại Hội nghị, Đảng bộ Công ty Điện lực Lào Cai hiện có 268 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc. Năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết cao trong toàn Đảng bộ đã lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đã đề ra. Đảng bộ đã thường xuyên chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động Đảng viên, người lao động hiểu và chấp hành đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của Công ty; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; luôn có ý chí phấn đấu và gương mẫu trong công tác, không né tránh trách nhiệm, không làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả ; không tham vọng chức quyền, không kén chọn chức danh, vị trí công tác; không vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh. Cấp ủy Đảng và Lãnh đạo cơ quan luôn thống nhất trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đảm bảo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp theo đúng tình hình thực tế của đơn vị. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy một cách hiệu quả, ban hành nghị quyết phân công nhiệm vụ, quyền hạn cho từng đồng chí, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

ảnh 2 (2)

Ông Nguyễn Đình Cẩn, văn phòng Đảng ủy Công ty Điện lực Lào Cai trình bày bản báo cáo trước Hội nghị.

Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, PC Lào Cai đã thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đã đạt được những thành quả: Điện thương phẩm 2,91 tỷ kWh tăng 4,7% so với kế hoạch giao; tỷ lệ tổn thất ở mức 2,26; giá bán bình quân đạt 1610 đồng tăng 18 đồng so với kế hoạch; doanh thu đạt 4.687,62 tỷ đồng tăng 5,9 %; nộp ngân sách 18,4 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật và vận hành lưới điện, thực hiện đúng các chế độ kiểm tra định kỳ ngày, định kỳ đêm và sau sự cố, luôn đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho khách hàng và các ngày lễ, các sự kiện chính trị của Tỉnh, thực hiện chỉnh trang lưới điện An toàn - Sạch đẹp - Mỹ quan.…Kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng thực hiện năm 2021 là 31 dự án tổng mức đầu tư là 313,477 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch; sửa chữa lớn năm 2021 thực hiện 68/68 hạng mục, tổng giá trị hạch toán 66,67/ 66,67 tỷ, đạt 100% kế hoạch; sửa chữa thường xuyên cả năm 2021 toàn Công ty 453 danh mục giá trị 22,60 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch giao. Xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và giải quyết công việc; triển khai hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh; triển khai Đề án chuyển đổi số, lưới điện thông minh, thành lập trung tâm điều khiển từ xa kết nối điều khiển các trạm biến áp 110 kV không người trực và các máy cắt trên lưới điện trung áp; Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ điện. Tích cực chỉ đạo, giúp đỡ xã được UBND tỉnh giao trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, xã A Lù, (huyện Bát Xát); xã Bản Già (huyện Bắc Hà) và từ tháng 5 năm 2021 được giao xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn; tổng số tiền ủng hộ các xã cả năm 2021 là 210 triệu đồng.Đẩy mạnh công tác văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn; thực hiện tốt công tác an toàn lao động, đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động; Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kịp thời các văn bản về an toàn - vệ sinh lao động, chú trọng công tác huấn luyện và kiểm tra sát hạch quy trình kỹ thuật an toàn. 

Toàn đảng bộ đã thực hiện tốt Quy chế làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ của Công ty, phát huy tốt quyền làm chủ của đảng viên, người lao động đối với Công ty, thực hiện công khai, minh bạch về kế hoạch và kết quả SXKD, hoạt động tài chính, phân phối tiền lương, tiền thưởng; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong công tác đấu thầu, xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, thiết bị....Tập thể Ban Chấp hành và các tổ chức đảng, cá nhân cán bộ, đảng viên không có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Để phát hiện, giáo dục đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với tổ chức đảng và đảng viên. Ban chấp hành đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các uỷ viên Ban chấp hành theo dõi, chỉ đạo hoạt động tại các chi bộ, trực tiếp nắm tình hình và ngăn chặn ngay từ đầu những phát sinh lệch lạc, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ công nhân viên.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, cho biết: Đảng bộ thường xuyên triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo lời Bác năm 2021, đồng thời mỗi cá nhân cán bộ đảng viên xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. 

Những kết quả trên đã khẳng định rõ vai trò của Ban Chấp hành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể trong công ty. Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ Công ty đã chỉ ra các tồn tại hạn chế đồng thời xây dựng phương hướng biện pháp khắc phục trong năm 2022 nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII.

Nguyễn Kiều Hưng - PC Lào Cai