Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Tuyên Quang tham gia huấn luyện dân quân binh chủng pháo binh, súng cối 82mm, ĐKZ năm 2022

Từ ngày 13 đến 24/6/2022, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã tham gia huấn luyện dân quân binh chủng pháo binh, súng cối 82mm, ĐKZ năm 2022 tại Ban chỉ huy quân sự Thành phố Tuyên Quang, với 01 Trung đội tự vệ súng cối 82mm của Công ty Điện lực Tuyên Quang gồm 13 người.

PCTQ huan luyen phao binh 1 Các pháo thủ cơ động mang vác khí tài

Đợt huấn luyện nhằm giúp cho lực lượng dân quân pháo binh súng cối 82mm, ĐKZ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Quá trình huấn luyện kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, giữa kỹ thuật với chiến thuật, vận dụng sáng suốt cách đánh mới với cách đánh sở trường của lực lượng dân quân. Tăng cường công tác kiểm tra, có biện pháp uấn nắn kịp thời những khuyết điểm để nâng cao chất lượng tổng hợp các lực lượng.

PCTQ huan luyen phao binh Pháo thủ thực hành bắn súng cối 82mm

Quá trình huấn luyện, lực lượng dân quân pháo binh súng cối 82mm, ĐKZ của Công ty Điện lực Tuyên Quang đã được trải qua các nội dung về Giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự. Trong đó được tìm hiểu về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; Tình hình kinh tế xã hội và nhiệm vụ quốc phòng – quân sự của địa phương; Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và của cách mạng Việt Nam.

Về huấn luyện quân sự được học Điều lệnh đội ngũ, từng người có súng và không có súng; Đội ngũ đơn vị; Huấn luyện chuyên ngành về những vấn đề chung vị trí vai trò, chức năng của dân quan tự vệ pháo binh; hiểu biết về tính năng kỹ, chiến thuật các loại súng cối 82mm, ĐKZ như: công dụng, cấu tạo (bộ phận ngắm; thân cối; bàn đế; máy tầm, hướng, giảm giật) của súng cối 82mm, ĐKZ... ngoài ra còn được tìm hiểu về biên chế, chức trách, trang bị, đội hình cối 82mm, ĐKZ, chuẩn bị kỹ thuật trận địa, nguyên tắc ghi, hạ khẩu lệnh và chấp hành khẩu lệnh bắn.

Việc huấn luyện các chiến sỹ dân quân tự vệ của Công ty Điện lực Tuyên Quang được Ban Chỉ huy Quân sự Ban chỉ huy quân sự Thành phố Tuyên Quang tổ chức hằng năm, thông qua lớp huấn luyện đã giúp các chiến sỹ nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ binh chủng pháo binh, súng cối 82mm, ĐKZ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Trần Hùng - PC Tuyên Quang