Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Lào Cai đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong những năm vừa qua phong trào toàn dân bảo vệ an tinh Tổ quốc tại Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) luôn được chú trọng và đặt lên hàng đầu. Căn cứ vào các chỉ đạo của Đảng Nhà nước cũng như của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới, PC Lào Cai đã xây dựng kế hoạch công tác chi tiết cụ thể trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đó mục tiêu xuyên suốt mà PC Lào Cai thực hiện đó là đề cao và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tham gia vận động toàn dân phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó Công ty tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm năng lực của cán bộ công nhân viên, đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần xây dựng công ty đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Xây dựng, củng cố, kiện toàn về tổ chức, tăng cường bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng là nội dung được PC Lào Cai đặc biệt coi trọng song song với việc thường xuyên phổ biến nhân rộng các hoạt động trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tạo động lực thúc đẩy trong phong trào phát triển bên vững. 

Điện lực Mường Khương tham gia huấn luyện dân quân tự vệ

 Điện lực Mường Khương tham gia huấn luyện dân quân tự vệ 

Các mục tiêu trên đã được Công ty cụ thể hoá bằng các nhiệm vụ cụ thể đó là: Nghiêm túc thực hiện chỉ thị 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014, Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 07/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”. Tổ chức, triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn Công ty, mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy cán bộ, công nhân viên tự giác tham gia xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, nâng cao tinh thần tự giác, đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan. Bám sát kế hoạch của Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ chính quyền để triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Duy trì thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa các lực lượng chức năng của Công an, chính quyền địa phương với cơ quan để trao đổi thông tin, tình hình và phối hợp giải quyết các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự tại cơ sở.Tiếp tục nâng cao chất lượng trong lực lượng bảo vệ Công ty luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Phát động phong trào thi đua thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan. Quan tâm củng cố xây dựng lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh, trật tự trong cơ quan nhất là lực lượng bảo vệ được kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, trang phục để lực lượng bảo vệ thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý các tình huống xảy ra có liên quan đến an ninh trật tự tại cơ quan không để xảy ra phức tạp. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên tham gia thực hiện tốt công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá chất lượng phong trào trong cơ quan; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm động viên thúc đẩy phong trào.

Điện lực Bảo Thắng tổ chức diễn tập phòng thủ

Điện lực Bảo Thắng tổ chức diễn tập phòng thủ

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty cho biết: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra PC Lào Cai đã giao cho phòng Thanh tra - Bảo vệ - Pháp chế chủ trì và phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện triển khai công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn Công ty Điện lực Lào Cai. Mặt khác Công ty cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị về công tác bảo vệ, quốc phòng, an ninh, việc chấp hành các quy định của pháp luật của Đảng, nhà nước và các quy chế, quy định chỉ thị, thông tư của Bộ Công an, Công an tỉnh, của Tập đoàn điện lực Việt Nam, của EVNNPC và của Công ty Điện lực Lào Cai trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn và công tác phối hợp bảo vệ tài sản của ngành điện.

  Nguyễn Kiều Hưng – PC Lào Cai