Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (năm tài chính kết thúc 31/12/2021)

Chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Hợp nhất_2021_final