Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông nội bộ

Thời gian qua, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, công nhân, nhân viên, người lao động về văn hóa doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các mục tiêu, chiến lược của doanh nghiệp.

Ở mỗi vị trí, công việc, mỗi cán bộ, công nhân, nhân viên, người lao động đều thực hiện những nhiệm vụ khác nhau nhưng đều mang văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh đẹp của Công ty trong mắt khách hàng sử dụng điện. Với đặc thù công tác thí nghiệm trải rộng 27 tỉnh miền Bắc, để tuyên truyền hiệu quả văn hóa doanh nghiệp đến CBCNV của đơn vị, NPCETC đã khai thác triệt để nền tảng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và truyền thông nội bộ, quán triệt các cá nhân, bộ phận nắm rõ vai trò trong tổng thể hoạt động. Đơn vị đã sử dụng website NPCETC để cung cấp thông tin kịp thời và quán triệt đến toàn thể CBCNV, người lao động trong đơn vị về quan điểm chỉ đạo, những thuận lợi, khó khăn, thách thức của đơn vị, những thành tựu nổi bật đơn vị và các nhiệm vụ kế hoạch... tạo sự thống nhất trong nhận thức và phát huy trí tuệ tập thể trong việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chung. Từ đó, các cá nhân sẽ tiếp nhận các thông tin về chủ trương, đồng thời, truyền tải thông tin đến CBCNV trong mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời đề ra các giải pháp để xử lý khi có khủng hoảng truyền thông cũng như tăng cường quảng bá thương hiệu và hình ảnh của Công ty.

giao điện website (29.12)

Giao diện website NPCETC

Với mục tiêu, mỗi CBCNV đều là một “tuyên truyền viên”, NPCETC đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ, nhân viên trong đơn vị tham dự các khóa đào tạo trực tuyến, tiếp nhận thông tin, cập nhật kịp thời các tài liệu quan trọng phục vụ truyền thông nội bộ, như: Luật Báo chí, kỹ năng xử lý tình huống bất lợi. Đồng thời, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng mạng lưới tuyên truyền viên về công tác truyền thông nội bộ, đảm bảo đồng bộ, xuyên suốt. Bên cạnh đó, động viên, khuyến khích CBCNV tham gia ý kiến, phản hồi đưa kênh truyền thông nội bộ là kênh thông tin hai chiều, cầu nối giữa lãnh đạo và người lao động. Năm 2021, NPCETC đã không để xảy ra khủng hoảng truyền thông, thông qua các hoạt động phong trào đã gắn kết các CBCNV, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác sản xuất, kinh doanh.

   NPCETC