Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Bắc Kạn: Điện lực Ba Bể triển khai thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử

Để nâng cao hiệu quả năng suất lao động, phù hợp với lộ trình phát triển công tơ điện tử và thu thập dữ liệu từ xa giai đoạn 2016-2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Theo kế hoạch phân bổ công tơ điện tử 1 pha, Điện lực Ba Bể được phân bổ 1.800 chiếc công tơ điện tử để thay thế trong Quý IV năm 2020 cho khu vực xã Mỹ Phương, xã Chu Hương thuộc huyện Ba Bể, nâng tổng số công tơ điện tử đạt 6.189 chiếc, chiếm tỷ lệ 47,6% tổng số công tơ bán điện trên địa bàn huyện.

CNQLVH Điện lực Ba Bể thực hiện thay công tơ khí bằng công tơ điện tử

Từ đầu năm đến nay, Điện lực Ba Bể đã lắp mới và thay thế định kỳ khoảng 3.500 công tơ các loại cho khách hàng. Đây là họat động thường xuyên của đơn vị nhằm giải quyết nhu cầu cấp điện mới của nhân dân, cũng như thay thế định kỳ. Để đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về đo lường đối với hệ thống đo đếm, bán điện cho khách hàng. Cùng với chuẩn hóa thông tin khách hàng, 5S lưới điện, thì thay công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng mà Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng như Công ty Điện lực Bắc Kạn đang triển khai tại các đơn vị, nhằm thực hiện đề án lưới điện thông minh, minh bạch hóa hoạt động mua bán điện và tái cấu trúc, giảm lao động định biên.

Điện lực Ba Bể tập trung nhân lực thực hiện thay thế công tơ điện tử

Với khối lượng công việc trong Quý IV rất lớn, vừa phải hoàn thành kế hoạch thay thế công tơ điện tử, vừa phải thay thế công định kỳ cũng như hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Công ty giao cho thì đây là một nhiệm vụ khó khăn đối với đơn vị trong giai đoạn này. Chính vì vậy tập thể CBCNV xác định cần tập trung, đoàn kết, cố gắng hết sức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.                            Lê Văn Giang - ĐL Ba Bể, PC Bắc Kạn