Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Mười nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý dự án lưới điện

Đó là ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Ông Lê Quang Thái – Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện tại buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ vừa qua. Theo đó, Tập thể Lãnh đạo Ban, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tập trung mọi nhân vật lực quyết tâm hoàn thành tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2016 của Ban quản lý dự án lưới điện. Đó là:

1.    Tập trung hoàn thành các Dự án ( DA ) Ban đang triển khai thi công theo các mốc thời gian Ban đã định và EVN, NPC đã giao, đặc biệt là các DA  trọng điểm; Các dự án nâng cao năng lực truyền dẫn…, Lắp MBA T2 TBA …và các dự án có tính cấp bách khác chưa đạt yêu cầu về tiến độ.

2.    Khẩn trương triển khai các thủ tục để khởi công các DA theo kế hoạch có yêu cầu cao về tiến độ, cụ thể: Các DA đấu nối  xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV, các CT lắp tụ bù cho các TBA 110kV.

3.    Hoàn thành việc trình thẩm định và phê duyệt các công trình thuộc Dự án KFW3 trong tháng 9/2016 để triển khai những công việc tiếp theo.

4.    Khẩn trương thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư  của DA mới được giao bổ sung để năm 2017 có thể khởi công.

5.    Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch giải ngân các DA mà NPC giao năm 2016.

6.    Công tác thanh quyết toán: yêu cầu tập trung mọi nhân lực hiện có để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để hoàn thành tốt nhiệm vụ NPC giao về số lượng, chất lượng các công trình theo KH.

7.    Nhiệm vụ rất nặng nề và phức tạp - khó khăn của Ban khi giải quyết là xử lý Vật tư tồn kho cũng như công nợ đã tồn tại trong khi thực hiện công tác QLDA.

8.    Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện quyết liệt bước tiếp theo của chương trình 5S là xắp xếp, săn sóc, sạch sẽ, sẵn sàng.

9.    Triển khai bước 2 của chương trình BSC/KPI và kết hợp với việc ban hành Quy chế trả lương của Ban. Việc triển khai đồng bộ sẽ đạt được đồng thuận cao của CBCNVC Ban cũng như đạt được sự công bằng trong việc trả thù lao cho người lao động trong Ban, góp phần nâng cao năng lực quản lý dự án và nâng cao năng suất lao động.

10.    Tổ chức một số lớp về công tác VHDN và triển khai từng bước thực hiện, duy trì các nội dung theo “tài liệu VHDN” của Ban vào các công việc hàng ngày của Ban.

Hoạt động của các đoàn thể của Ban cần phối hợp chặt chẽ  và nâng cao chất lượng, nội dung hoạt động trên tất cả các mặt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý dự án NPC giao cho Ban năm 2016 và những năm tiếp theo.


Nguyễn Mạnh Hiên NPCPNP