Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Xây dựng hệ thống BSC/KPIs tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Hệ thống quản lý BSC - KPI là một công cụ quản trị hiện đại chuyển tầm nhìn và chiến lược của một tổ chức thành những mục tiêu, hành động cụ thể, Tổng công ty đã nhận thấy lợi ích khi sử dụng KPI trong đánh giá thực hiện công việc, thấy được thành quả hiện thời của mục tiêu chiến lược một cách rất nhanh giúp cho các quyết định sẽ được thực hiện nhanh hơn trên cơ sở các chỉ số đo lường được từ KPI. Vì vậy ngay từ tháng 11/2015 Tổng công ty đã thực hiện triển khai xây dựng BSC/KPI trong Tổng công ty.

Để có thể triển khai việc xây dựng BSC/KPI, Tổng công ty đã thống nhất và chỉ đạo quyết liệt từ Lãnh đạo đến các Ban và các cá nhân. Tổng công ty đã thành lập Ban chỉ đạo để triển khai và thuê tư vấn chuyên nghiệp để đào tạo và tư vấn xây dựng, triển khai hệ thống BSC/KPI. Tổng công ty đã lựa chọn VietStar là đơn vị tư vấn xây dựng Hệ thống BSC/KPI cho Cơ quan Tổng công ty.

Sau gần 4 tháng triển khai, ngày 31/3/2016 đã hoàn thành xong sản phẩm và ngày 13/4/2016 Tư vấn đã có buổi báo cáo thuyết trình nghiệm thu dự án xây dựng triển khai Hệ thống BSC/KPIs cho Cơ quan Tổng công ty với các sản phẩm cụ thể: (1). Bản đồ chiến lược EVNNPC giai đoạn 2016 - 2020.

 

 

(2). Bảng BSC/KPIs của Tổng công ty, (3). Bảng BSC/KPIs cho 17 Ban trực thuộc, (4). KPIs cho từng vị trí chức danh, (5). Báo cáo rà soát tổ chức, (6). Chuỗi giá trị và Ma trận chức năng cho 17 Ban, (7). Bản mô tả công việc đến từng vị trí chức danh, (8). Quy trình ứng dụng/ triển khai BSC/KPIs tại EVNNPC.

Tổng công ty phối hợp với Tư vấn tổ chức triển khai 2 lớp hướng dẫn áp dụng hệ thống BSC/KPIs tại Cơ quan Tổng công ty. Các Ban của Tổng công ty sẽ áp dụng các chức danh trên hệ thống BSC/KPIs theo quy trình triển khai và phương pháp đánh giá hiệu quả công việc. Đồng thời Tổng công ty đang triển khai xây dựng phần mềm để vận hành hệ thống BSC/KPIs trong Tổng công ty.

Đối với các đơn vị trong Tổng công ty cũng đang triển khai BSC/KPIs của đơn vị mình để kết nối với hệ thống BSC/KPIs của Tổng công ty.

Việc xây dựng thành công hệ thống BSC/KPI trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ đóng góp một vai trò tích cực trong mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tổng công ty và đây là một sản phẩm giá trị năm Quản trị Doanh nghiệp.

Ban TC&NS-EVNNPC