Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

EVNNPC: Xây dựng Hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI)

Để hoàn thiện Hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI) theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 4265/EVN – TC&NS ngày 14/10/2015, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã xây dựng phương án và kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ mà Tập đoàn yêu cầu. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động 2016-2020, trong đó đề ra các chỉ tiêu cụ thể đạt được đến năm 2020. Một trong những giải pháp được đưa ra trong Đề án là việc áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc (Key Performance Indicator - KPI). Việc xây dựng bản mô tả công việc và hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc cho từng vị trí chức danh là một công cụ hiện đại giúp các nhà quản lý triển khai chiến lược lãnh đạo thành các mục tiêu quản lý và chương trình hành động cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên, và trên cở sở đó doanh nghiệp sẽ có cái nhìn tổng thể về hoạt động kinh doanh của mình. Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên theo chỉ số đánh giá thực hiện công việc giúp doanh nghiệp xây dựng được hệ thống ứng xử công bằng và trả lương công bằng, khen thưởng hiệu quả, khích lệ được nhân viên nâng cao hiệu quả công việc góp phần thực hiện được mục tiêu của doanh nghiệp. 

Trước mắt, Tổng công ty sẽ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI). Rà soát, sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất Hệ thống các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, quy định phân cấp từ cấp Tổng công ty đến các đơn vị. Rà soát, điều chỉnh Sơ đồ chức danh công việc từ cấp Tổng Công ty đến các đơn vị cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh và mô hình tổ chức. Xây dựng Bản đồ chiến lược mục tiêu từ Tổng Công ty đến các phòng ban, đơn vị. Từ các mục tiêu đó, xây dựng và hoàn thiện hệ thống mô tả công việc và KPI, thống nhất cách đo với từng chỉ số KPI. Tổng hợp, xem xét hệ thống các KPI để lựa chọn ra các chỉ số KPI dễ hiểu và đo đếm được.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống các chỉ số đánh giá thực hiện công việc KPI tương xứng với hệ thống các Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho từng giai đoạn, đáp ứng Mục tiêu chung của ngành điện cũng như của Tổng công ty cho giai đoạn 2016-2020: “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động”

Ban TC&NS.NPC


 

Bình luận